Chloride, Specifieke Geleidendheid, Saliniteit


Chloride concentratie

De chloride concentratie is de hoeveelheid milligram chloride (negatieve ionen) per liter water (mg Cl / liter). Dit is de waarde die de waterschappen weergeven.


Specifieke Geleidendheid (EC)

De geleidendheid (G) van een vloeistof geeft weer hoe goed die vloeistof een elektrische stroom geleidt. Naarmate er meer ionen in een vloeistof aanwezig zijn geleidt deze vloeistof beter. De geleidendheid zegt niets over de soort ionen.

G = 1 / R

De eenheid van G is de Siemens [S]

R is de weerstand in Ohm.

De geleidendheid van een geleider hangt af van het materiaal, de lengte en de doorsnede. Om verschillende materialen onderling te kunnen vergelijken is het begrip specifieke geleidendheid ingevoerd. Specifieke geleidendheid (EC) is de geleidenheid van een vloeistof met een lengte van 1 m en een doorsnede van 1 vierkante meter. EC wordt uitgedrukt in S/m. De geleidendheid meten we hier in mS/cm (milliSiemens/centimeter).

Met de geleidheidsensor zoals de WTW LF-191 wordt de specifieke geleidendheid gemeten en niet de geleidendheid G.

De metingen zijn de afgelezen waarden met die van de gemeten temperatuur.

Ook wordt de term EGV (Electrisch Geleidings Vermogen) gebruikt.


Meting in zoetwater.

Bij metingen van de geleidendheid zonder temperatuur compensatie kan de geleidendheid berekent worden naar 20 graden Celsius.

Geleidenheid (20 C) = Geleidendheid (meting) / ( 1 + 0.0191 [(t meting)-20] )

waarbij

Geleidenheid (meting)= de gemeten geleidenheid is bij de watertemperatuur t van de meting in mS/cm

t meting = temperatuur tijdens de meting in graden Celsius

Berekening volgens: Standard methods for examination of water and wastewater; 18th edition 1992, American Public Health Ass, Washington, p 4-101.

Ook kan standaard temperatuur gecorrigeerd worden bij een standaard temperatuur van 25 graden Celsius.


De metingen van de speciefieke geleidenheid zijn relatief eenvoudig uit te voeren en zijn evenredig met het zoutgehalte in het water. Veranderingen in de zout concentratie kunnen snel waargenomen worden.


Saliniteit

Definitie

Kort: saliniteit is het aantal grammen zout per kg. Een liter zeewater weegt ongeveer 1,025 kg zodat het niet zoveel uitmaakt of je gram per kg of gram per liter neemt.

Officieel: saliniteit (promille) is gedefinieerd als het gewicht in grammen van de opgeloste anorganische zouten in 1 kg zeewater nadat alle bromide en chloride ionen zijn vervangen door het equivalent van chloride ionen en alle bicarbonaat en carbonaat ionen omgezet zijn naar het oxide vorm. (Stumm en Morgan, Aquatic Chemistry).


Verband chloride gehalte en saliniteit

Saliniteit = 1,80655 * Cl

waarbij de chloride concentratie uitgedrukt wordt in gram per liter

[saliniteit is gelijk aan 1,80655 maal de chloride concentratie)


Welke ionen zitten er in zeewater?

Belangrijkste ionen zijn: natrium(Na), magnesium(Mg), calcium(Ca), kalium(K), strontium (Sr), chloride (Cl), sulfaat (SO42-), bicarbonaat (HCO3-), bromide (Br), fluor (F) en boor (B).

De samensstelling in gram per kg zeewater bedraagt:

Na(+)= 10,77

Mg(2+)=1,29

Ca(2+)=0,4121

K(+)=0,399

Sr(2+)=0,0079

Cl(-)=19,354 dat is dus 19354 mg per kg

SO4(2-)=2,712

HCO3(-)=0,1424

Br(-)=0,0673

F(-)=0,0013

B=0,0045

Al je dit allemaal optel kom je aan 35 gram per kg. De saliniteit is 35 promille.

Een saliniteit van 35 vindt je alleen voor oceaan water.

Het Nederlandse kustwater ligt rond de 30 promille dit bekent dat er in zeewater

16589 mg Cl /liter zit (16589=[30/35]*19354)

Als je een chloride concentratie vindt van 5530 mg Cl/L in een polder betekent dit dat je op een zoutniveau zit van eenderde dat van kustwater. Dit betekent dan 2 liter zoetwater (regen of boezemwater) met 1 liter zoutwater (kwel) is vermengd.


Water Research Stichting NL